Ekonomika

Jelikož obligace mají nulové riziko, …

Jelikož obligace mají nulové riziko, směrodatná odchylka obligací je rovna nule. Potom směrodatná odchylka portfolia p bude záviset na tom, jak velký podíl investujeme do rizikových akcií, tj. p = b . m, odkud...

V případě neúplné informace můžeme předpokládat, …

V případě neúplné informace můžeme předpokládat, že pravděpodobnost události, že prodáme všechny obleky je 0,5, stejně tak jako pravděpodobnost události, že prodáme pouze 50 obleků je 0,5.Objednáme a prodáme 50 obleků – zisk bude...

Rozhodování v podmínkách nejistoty:

Maximin – u každé činnosti přes všechny události nalezneme událost s minimálním výnosem a volíme tu činnost, u níž je tento minimální výnos nejvyšší (pravidlo pro subjekty s averzí k riziku) .Maximax – u...

V obou případech, …

V obou případech, když se pojistíme i když se nepojistíme, dostaneme stejnou střední hodnotu majetku . Proto pojistku ve výši 1000 Kč nazýváme spravedlivá pojistka. Subjekt, který se pojistil, má v obou případech stejný...

Diverzifikace

Grafické zobrazení: na ose X zobrazíme směrodatnou odchylku výnosů, představující míru rizika,na ose Y zobrazujeme hodnoty očekávaného výnosu Xp: Xp U BL E(X*) Xj 0 0 

Přímka BL (Budget Line) linie rozpočtu …

Přímka BL (Budget Line) linie rozpočtu představuje kombinace výnosů rozhodnutí a rizika s nimi spojeného. Tj. bod Xj je bodem jistoty, nebť riziko je nulové, s růstem rizika roste očekávaný výnos.Indiferenční křivka vyjadřuje kombinace...

Máme-li jen dvě alternativy …

Máme-li jen dvě alternativy rozhodnutí s pravděpodobnostmi 0,6 a 0,4 a výchozí částku 48 Kč,můžeme na grafu, jehož osa X zobrazuje výnosy při alternativě S1 a osa Y výnos při alternativě S2 zobrazit tzv....

Snižování rizika

Existují tři způsoby, jak riziko snížit: a) pojištěníb) diverzifikacec) získání více informací o alternativách a jejich pravděpodobnostech. Pojištění Je-li náklad pojištění roven očekávané ztrátě, lidé s averzí k riziku se pojistí, neboť raději se...

Obliba her,

Obliba her,Kriminálníci – lidé milující riziko Vztah k riziku je možno zjistit podle toho, jakým způsobem se člověk rozhoduje mezi jistou částkou peněz a tzv. spravedlivou sázkou. Spravedlivá sázka je taková sázka, při níž...