Ekonomika

1.3.3. Tvorba peněz

Proces vzniku peněz, případně stahování peněz z oběhu, probíhá jako tzv. multiplikovaná expanze popř. restrikce bankovních depozit.Pro celkovou změna depozit D potom platí následující vztah:kdeR je přírůstek rezerv ( tj. peníze vpuštěné do oběhu...

1. PENÍZE A MONETÁRNÍ POLITIKA

1.1. Komponenty nabídky penězPeníze jsou všeobecně přijímaný prostředek směny , 1.1.1. Funkce peněz• Prostředek směny – primární funkce, peníze jsou všeobecně používány k placení za zboží a úhradě závazků• Zúčtovací jednotka – vyjadřují ceny...

1.4.1. Politika snižování nezaměstnanosti

1.4.1.1. Pasivní Má podobu zmírňování dopadů nezaměstnanosti např. prostřednictvím poskytování podpor v nezam. 1.4.1.2. AktivníV rámci proticyklické politiky, např expanzivní monetární a fiskální politikou lze stimulovat AD a tím snižovat cyklickou nezaměstnanost. V rámci...

1.2. Typy nezaměstnanosti a její ekonomické a sociální důsledky

Frikční nezaměstnanost – jde krátkodobou ztrátu zaměstnání v důsledku pohybu pracovníků např. při přechodu mezi zaměstnáními. Je způsobena běžnými přesuny v nabídce a poptávce po výrobcích a službách, nedostatečnou informovaností na trhu práce. Jedná...

1.2.1. Sociální dopad

Sociální dopad. Nezaměstnanost nemá dopad jen na celkovou ekonomiku, ale ovlivňuje také život jednotlivých lidí. Nezaměstnanost vede ke snižování disponibilních prostředků domácností, z čehož vzniká mnoho problémů mezi lidmi. Ekonomické obtíže ovlivňují emoce a...

1.8. Účinky cel

Předpoklady pro následující teorii jsou, že země může za požadovanou cenu dovézt do země jakékoliv množství výrobků, země může na světovém trhu prodat za světovou cenu jakékoliv množství výrobků a nemá možnost ovlivnit světové...

1. NEZAMĚSTNANOST. MAKROEKONOMICKÉ PROBLÉMY TRHU PRÁCE

1.1. Měření nezaměstnanosti, přirozená míra nezaměstnanostiMnožství lidí, kteří nepracují, je zachycováno pomocí tzv. míry nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných k množství ekonomicky aktivních lidí. Mezi nezaměstnané (U) jsou počítáni ti, kteří sice nepracují,...

1.3.1.2. Přímé nástroje

kvóty, cla, vývozní subvence, neviditelné překážky dovozu. Kvóty určují maximální množství zboží, které je možné za dané časové období přivézt. Clo je daň, kterou stát vybírá za zboží přivezené ze zahraničí. Vývozními subvencemi stát...

1.5. Teorie komparativních výhod

Pojem mezinárodní obchod souvisí se čtyř sektorovou ekonomikou. V této ekonomice vystupují 4 základní subjekty: spotřebitel, firma, stát, zahraničí. Co podněcuje jednotlivé země k tomu, aby se zapojovaly do mezinárodního obchodu, je snaha prostřednictvím...

1.3. Mezinárodní obchod

Pojem mezinárodní obchod souvisí se čtyř sektorovou ekonomikou. V této ekonomice vystupují 4 základní subjekty: spotřebitel, firma, stát, zahraničí. Co podněcuje jednotlivé země k tomu, aby se zapojovaly do mezinárodního obchodu, je snaha prostřednictvím...