Ekonomika

Mezní míra technické substituce je …

Mezní míra technické substituce je rovna tržnímu poměru cen výrobních faktorů. Platí tedy, že vnitřní míra směny (v daném případě mezní míra technické substituce) je rovna vnější, tržní míře směny (poměru cen vstupních faktorů)....

• Klesající mezní míra technické substituce =

• Klesající mezní míra technické substituce = klesající mezní míra substituce v ordinální teorii užitku spotřebitele.• Produkční funkce nemusí být spojité, indiferenční křivky ano. Spojitost pro produkční funkce zavádíme pro zjednodušení odvozování vztahů. Ekonomická...

Příklad:

Příklad: Zobrazte efektivní kombinace vstupních faktorů pro objem produktu Q = 10, jsou –li dány parametry: w r L* K* wL* + rK* 5 10 24 3 150 7 7 15 10 175 10...

Příklad:

Q = Kα Lβ α, β > 0 Q = Q( θK,θL) = (θK)α .(θL)β = θα+β . Kα . Lβ Je-li α+β = 1 funkce zobrazuje konstantní výnosy z rozsahu,Jeli α+β < 1,...

Q = f (K,L)

Funkce umožňuje vyjádřit výstup v závislosti na různých kombinacích vstupů, popisuje určitou technologii, výstup je tvořen nejefektivnější kombinací vstupů (nedochází k mrhání zdrojů). Rozlišujeme: krátké období (alespoň jeden výrobní faktor zpravidla kapitál – je...

Produkt je maximální při 7 jednotkách práce L = 7.

Výrobní stadium, při němž efektivnost variabilního vstupu klesá a efektivnost fixního vstupu dále roste, nazýváme druhé výrobní stadium. Dlouhé období V dlouhém období jsou vstupy zastupitelné. Substituci vstupů zobrazujeme pomocí izokvant, které v dvourozměrném...

MIKROEKONOMIE 2 – 5.přednáška

Chování firmy a formování nabídky Příčiny institucionálního uspořádání výroby:• Výhody týmové práce• Snížení nákladů spojených s uzavíráním kontraktů • Výnosy z rozsahu 3 hlavní činnosti:• nákup služeb výrobních faktorů• organizace procesů přeměny výrobních faktorů...

Úkoly:

1. Hrajete hru, při níž vyhrajete 100 Kč s pravděpodobností 0,25, 200 Kč s pravděpodobností 0,40 a 300 Kč s pravděpodobností 0,35. Jaká je očekávaná hodnota Vaší výhry ? 2. Výnos investice je 2000...