Ekonomika

Jak se mám stát úspěšným v…

Jak se stát úspěšným v ____________? Na seminářích v sekci otázek a odpovědí musím na tuto otázku odpovědět stokrát. Samozřejmě je zde klíč odpovědí jako jsou „žijte s vášní“, „nejprve služte druhým“, „mějte plán“...

Posledním faktorem…

Posledním faktorem, který ovlivňuje rozhodování vlády, jsou sami vládní úředníci a pracovníci vládních a veřejných institucí – byrokracie. Vládní instituce obvykle vznikly v souvislosti s produkcí veřejných služeb, nebo i tržních statků a služeb....

Základním problémem politiků…

Základním problémem politiků je sestavit „správný“ volební program, tj. program, který zajistí volební vítězství. Jedná se o to, jak by se měly volební programy lišit, aby získali co nejvíce hlasů. V této souvislosti se...

Podstata dobývání renty …

Podstata dobývání renty spočívá v tom, že se jednotlivci, skupiny (lobby), firmy snaží získat monopolní pozici v určité oblasti nabídky nebo distribuce zboží a služeb a přisvojovat si rentu z této pozice plynoucí.Vlastní proces...

Stejně tak jako v tržním mechanismu …

Stejně tak jako v tržním mechanismu hraje zásadní roli konkurence, hraje významnou roli i v mechanismu veřejné volby. Základním typem konkurence je konkurence mezi politiky a voliči, kdy voliči se snaží zvolit stranu, která...

Veřejná volba

Veřejná volba se realizuje mechanismem přeměny individuálních preferencí v kolektivní rozhodnutí. Kolektivní rozhodnutí mohou být škodlivá, přerozdělující a efektivní. V demokratickém systému se kolektivní rozhodnutí tvoří potlačením škodlivých rozhodnutí. Toho lze dosáhnout zavedením jednohlasnosti,...

V případě informační asymetrie …

V případě informační asymetrie je přímo úlohou státu, který usiluje zabezpečení konkurenčního prostředí, jednak podporovat volné šíření informací, jednak v některých případech přímo produkovat informací jako veřejný statek. Paradoxně snaha po eliminaci tržních selhání...

Podle politiků sleduje člověk veřejný zájem…

Podle politiků sleduje člověk veřejný zájem, podle ekonomů individuální zájem. Vyvstává otázka, zda lze tuto dichotomii v pojetí zájmů člověka překlenout. Vyřešení této dichotomie se týká právě funkcí a postavení státu. Odpověď na tuto...

Základním opatřením…

Základním opatřením, které vláda může použít při řešení záporných externalit je zákaz výroby. Jinou možností je možnost normami omezit takovou produkci a jejich dodržování sankcionovat, což je spojeno s dodatečnými náklady. Lepší možnost naznačuje...

Významným zdrojem selhání trhu jsou veřejné statky.

Ty se zásadně liší od tržních (soukromých) statků dvěmi základními vlastnostmi, pro něž selhává trh při alokaci výrobních faktorů. Jedná se o nezmenšitelnost (někdy je označovaná jako nesoutěživost – nerivalita), což je vlastnost statku,...