Ekonomika

Jako první jsme se věnovali produkční funkci …

Jako první jsme se věnovali produkční funkci v krátkém období, tj. funkci zachycující celkový objem výstupu, který daná firma vyrobí s různým množstvím variabilních vstupů při dané úrovni fixního výrobního faktoru. Tuto produkční funkci...

V následující části jsme se zaměřili na …

V následující části jsme se zaměřili na problematiku nákladů, přičemž jsme definovali nákladovou funkci jako funkci, s jejíž pomocí jsme schopni určit minimální výši nákladů, jež bude muset daná firma, při stávajících cenách výrobních...

Opustíme-li předpoklad neměnnosti cen …

Opustíme-li předpoklad neměnnosti cen námi analyzovaných statků a budeme-li předpokládat, že v dané ekonomice dochází k pohybu ceny statku x, a to v situaci, kdy cena statku y a výše spotřebitelova důchodu zůstanou nezměněny,...

4. Výroba a volba technologie

Teorie firmy – vědní disciplína, která vysvětluje a současně také odhaduje chování firmy na trhu, přičemž hlavní důraz klade na její rozhodování o objemu a ceně vyráběné produkce a o technologii výroby, a to...

Pomocí ordinalistické verze užitečnosti jsme …

Pomocí ordinalistické verze užitečnosti jsme pak zkonstruovali indiferenční křivku, tj. křivku zachycující všechny spotřební koše, které danému spotřebiteli přinášejí stejnou úroveň užitečnosti, a definovali jsme indiferenční mapu. Sklon indiferenční křivky jsme pak označili jako...

Efektivnost, kterou jsme definovali …

• efektivnost, kterou jsme definovali jako takové využití disponibilních zdrojů, které přináší daným ekonomickým subjektům maximální dostupnou míru uspokojení.• a výnosy z rozsahu, jež chápeme jako změnu objemu výstupu, vyvolanou změnou pronajímaného množství vstupů...

3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky

Rozpočtové omezení spotřebitele = maximální objem finančních prostředků, jež může daný spotřebitel vynaložit na nákup příslušného spotřebního koše, tj. určité kombinace statků x a y. Konstatujme, že všechny spotřební koše, které je tento spotřebitel...

K popisu reálně fungující ekonomiky pak …

K popisu reálně fungující ekonomiky pak v rámci ekonomické analýzy využíváme ekonomické modely, které definujeme jako formalizované či neformalizované zobrazení reálně fungující ekonomiky, jehož hlavním cílem je zjednodušit popisovaný ekonomický systém, a to při...

1.Základní pojmy a souvislosti ekonomie

Ekonomii považujeme za vědní disciplínu, která studuje organizační formy, jejichž prostřednictvím je v lidské společnosti řešen fundamentální problém vzácnosti.Ekonomii rozdělujeme na:• mikroekonomii, studující chování jednotlivých ekonomických subjektů na dílčích trzích,• a makroekonomii, jejímž předmětem...

PP – každý občan, který si sám hradí pojistné, …

PP – každý občan, který si sám hradí pojistné, může snížit svůj základ daně o zaplacené příspěvky, a to o částku převyšující 6.000,- Kč, max. však částku 12.000,- . Daňové výhody zaměstnancůŽP – pojistné...