Ekonomika

Bankovní rada ČNB

– je nejvyšším orgánem ČNB – její členy jmenuje president– má 6 členů, v čele stojí guvernér– členové BR jsou voleni na 6 let a jsou v podstatě neodvolatelní Základní úkoly ČNBZákladní úkol ČNB...

Sazba daně

Je závislá na tom, do jaké skupiny nabyvatel patří – jako u dědické daně, a dále se odvíjí od ceny darovaného majetkuNabyvatelé 1. skupiny platí nejméně, nabyvatelé 3. skupiny platí nejvíce Osvobození od darovací...

Poplatník

Prodávající, nabyvatel je ručitelZáklad daněCena nemovitosti zjištěná podle Zákonu o oceňování majetku, a to i v případě, že cena sjednaná dohodou je nižší. Je-li cena sjednaná dohodou vyšší, je základem daně tato vyšší cena....

Osvobození od daně

Od DzN jsou osvobozeny např. nemovitosti (stavby i pozemky) ve vlastnictví státu,… Zdaňovací období1 kalendářní rok Daň z pozemkůPři stanovení základu daně se vychází z:– výměry pozemku v m2– formy využití pozemku (jinak se...

Daň silniční

Právní úpravaZákon o silniční dani Předmět daněVozidla určená k podnikání PoplatníkMajitel vozidla uvedený v technickém průkazu Sazba daněZávisí: – u osobních aut na objemu válců motoru– u nákladních aut na hmotnosti vozidla a počtu...

Sazba daně

Je závislá na tom, do jaké skupiny dědic patří:1.skupina – příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a jejich manželé jsou osvobozeni od placení dědické daně 2.skupina – příb. v řadě pobočné (sourozenci,...

Plátce

ProdávajícíNe každý prodávající je plátcem DPH – povinně se stává plátcem DPH ten podnikatel, jehož obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 1.000.000,- Kč (obrat = suma všech příjmů, u podnikatelů, kteří vedou...

Sazba daně

Základní – 19% – vztahuje se na převážnou část zboží a služebSnížená – 5% – vztahuje se jen na vyjmenované výrobky a služby (dětské pleny, pomůcky pro invalidy,…) Daňová povinnostDaň. povinnost, která vyjde po...

DPH při dovozu

Uvaluje celní orgán. Základem daně je potom nejen fakturovaná cena, ale i clo, popřípadě další poplatky a také SD, pokud zboží patří mezi výrobky zatížené SD. DPH při vývozuPlátce DPH je osvobozen od povinnosti...