Ekonomika

Eko 10 – Nepřímé a majetkové daně

Nepřímé daněPojem nepřímá daň – viz. MO EKO 09 Spotřební daň (SD)Jde o selektivní nepřímé daně, které se týkají jen vybraného okruhu výrobků Právní úpravaZákon o spotřebních daních Předmět SD– uhlíková paliva– líh– pivo–...

Základ daně

= množství v naturálních jednotkách (t, l, ks,…) Osvobození od SDU každé vybrané skupiny výrobků zákon umožňuje za předepsaných podmínek nezatížit tyto výrobky SD – např. líh, pokud je materiálem při výrobě léčiv nebo...

2. nezdanitelné části ZD

– na poplatníka– na nezaopatřené děti– atd. viz. MO EKO22, Postup výpočtu ČM z HM Takto upravený (snížený) ZD se zaokrouhlí na celá sta Kč dolů a vypočítá se daň– základ daně zařadíme do...

Příjmy, které jsou osvobozené od DPFO …

Příjmy, které jsou osvobozené od DPFO (tzn., že tyto příjmy obecně dani podléhají, ale jsou od ní osvobozeny)např.: dávky nemocenského pojištění dávky státní sociální podpory Základ daně ZD je částka, o kterou příjmy (výnosy)...

Daň k ochraně životního prostředí je …

Daň k ochraně životního prostředí je sice součástí naší daňové soustavy, ale zatím není zavedena (není zákonem konkretizována, nemůže být tedy vybírána) Principiální rozdíl přímé x nepřímé daněPřímá daň– se odvádí přímo místně příslušnému...

Upravuje Zákon o daních z příjmů (ZoDP), …

Upravuje Zákon o daních z příjmů (ZoDP), který se skládá ze 3 částí:1. část řeší daň z příjmů FO (DzPFO) 2. část řeší daň z příjmů PD (DzPPO) 3. část obsahuje společná ustanovení, která...

Předmět daně (tzn. jaké příjmy dani podléhají)

1. Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6)závislá činnost – vyplývá ze vztahu z-tel – z-nec , patří sem tedy mzdy a platyfční požitky = fční platy členů vlády, poslanců parlamentu apod. 2....

Správa daně je:

právo učinit opatření k zajištění a splnění daňových povinností – zejména právo vyhledat daňové plátce a poplatníky a učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby došlo k úhradě daní včas a ve správné výši....

Daňové sazby

se mohou rozlišovat z několika hledisek – např. v závislosti na tom, zda zatěžují příjemce vyšších příjmů více, stejně nebo méně než příjemce nižších příjmů – z tohoto pohledu můžeme rozlišovat:– progresivní daňovou sazbu...